Historia

Hur började det och vad har hänt….


Vår samfällighet har funnits sedan 1968. Det finns en del medlemmar som varit med sedan starten och till er vill vi ge en återblick och en uppdatering om vad som bestämts på årsstämman genom åren som gått. Många har flyttat in under årens lopp och till er vill vi ge information om vad som hänt med vår samfällighet genom åren.


Husen började byggas 1967. Skälby trädgårdssamfällighet nr.1 bildades 1968, när de första ägarna hade flyttat in. Medlemmar var samtliga fastighetsägare på Laggagränd, Brogränd, Rialagränd och Vängevägen. Tillsammans var det 95 fastigheter. Den huvudsakliga uppgiften var att vårda den gemensamma egendomen, ca. 30.000 m2 mark i form av gräsytor, lekplatser, gångar, belysning och senare även en centralantennanläggning (kabel-TV).


Nybyggarna lade ner ett stort arbete på att planera de gemensamma utrymmena och anlägga lekplatser och plantera träd.  Buskar planterades på utsidan av alla hus och plank. Detta bidrog till att göra området attraktivt. Kostnaderna betalades av Skälby trädgårdssamfällighet.


Områdets arkitekt prisbelönades också för de funktionella husen och för den barnvänliga utformningen av de trafikskyddade grönytorna. Formuleringen löd: “en miljö med mycket bestämd helhetskaraktär, ett bostadsområde att komma hem till, med sträng enhetlighet i yttre former och material, ett hänsynstagande till varandra, med livfull gruppering för att undvika monotoni”.


Redan 1973 kom de första förslagen att varje enskild fastighet skulle få köpa mark av samfälligheten för att få lite större privat tomt. Förslaget röstades ner av årsstämman. 1977 gjordes ett nytt försök och man gick ut med en enkät för reda på hur stort intresset var. Men återigen röstades förslaget ner. Och så pågick det i flera år tills majoritet av medlemmarna röstade ja till förslaget på årsstämman 1987. Men då var det några medlemmar som gick till domstol och överklagade stämmans beslut. Ärendet gick ända upp till Högsta domstolen som den 21 dec. 1988 avvisade talan. 1989 kunde så Lantmäterimyndigheten mäta ut de nya tomterna. 87st medlemmar utökade sina tomter med 30 eller 52 m2 beroende på husstorlek och betalade ett pris per m2 till samfälligheten. (2 st medlemmar tillkom år 2000.) Sommaren 1990 började så den s.k. ”Plankutflyttningen”.


Det beslutades också vid stämman 1987 att:


Karaktären av buskplantering utanför planken skall bibehållas.


Det åligger den som flyttar ut planket, att på egen bekostnad ombesörja buskplantering av ursprunglig bredd – 1,5 m – men med valfria buskar. Den som förvärvar mark anses ha accepterat buskplanteringsplikten.


1991 bestämde årsstämman att vi skulle anlägga en centralantennanläggning. Samtidigt ombildades samfälligheten och bytte namn till Skälby Norra Samfällighetsförening. Föreningen fick då 2 sektioner:


Sektion 1, samfälligheten, lagstadgad årsavgift.


Sektion 2, kabel-TV, internet och telefoni, frivillig. Idag är 85 fastigheter anslutna till centralantennanläggningen.


Föreningen har ett 3-årigt avtal med ComHem, Detta avtal löper ut under 2015. De anslutna fastigheterna betalar idag en avgift av 900 kr/kvartal för kabel-TV. Nätet omfattar idag även bredbandsuppkoppling. De medlemmar som så önskar kan alltså ha TV, Internet och telefon i samma vägguttag. Avgifter för tillägsavatal betalas till ComHem av varje enskild fastighetsägare.