Bra att veta

Hänsyn tar vi:

För den allmänna trivseln har vi på årsstämma beslutat att inte tillåta uppställning på samfällighetens mark av t.ex. båtar, soptunnor/kompostkärl, skottkärror, torkställningar, trädgårdsredskap eller förvaring av ved, virke, betongplattor eller annat byggnadsmaterial.


Det åligger varje fastighetsägare att väl vårda de buskar som planterats i anslutning till respektive fastighet. Vid den stämma som beslutade att tillåta plankutflyttning fastslogs att områdets speciella och lummiga karaktär skulle bevaras.


Varje vår hjälps vi åt att under ett par kvällar städa vårt område. Vi hjälps också åt att hålla efter obehörig mopedåkning på våra gångar och att förhindra åverkan på park- och gångbelysningen och centralantennanläggningens skåp, dessa är vår egendom och är dyra att ersätta.


Hur vi arbetar:

På årsstämman, som hålls under första kvartalet varje år, tar medlemmarna ställning i alla viktiga beslut som val av ordförande, styrelse, fastställande av budget och årsavgifter. Styrelsen verkställer sedan de vid stämman fattade besluten.


Tomtgräns:

Tomtgränsen för varje fastighet utgörs av husvägg - plank - ytan fram till gatan framför huset. Övrig mark tillhör samfällighetsföreningen. (Dock inte gatan som tillhör kommunen).


För den allmänna trivseln har vi på årsstämma beslutat att inte tillåta uppställning på samfällighetens mark av t.ex., båtar, soptunnor/kompostkärl, skottkärror, torkställningar, trädgårdsredskap eller förvaring av ved, virke, betongplattor eller annat byggnadsmaterial.


Vid den stämma som beslutade att tillåta plankutflyttning beslutades att:


Karaktären av buskplantering utanför planken skall bibehållas


Det åligger den som flyttar ut planket, att på egen bekostnad ombesörja buskplantering av ursprunglig bredd – 1,5 m – men med valfria busksorter. Den som förvärvar mark anses ha accepterat buskplanteringsplikten.


Ovanstående regler gäller till dess stämman beslutar annat och det är vår förhoppning att alla följer dem, så att vårt fina område bevaras som det beslutats och så att alla kan trivas.


Grannar:

Att hålla obehöriga gäster borta kan vara svårt. Men håll uppsikt på icke kända bilar och personer i vårt område. Tala om för dina grannar (även de som ser din fastighet från baksidan) när du ska resa bort. Se till att någon tömmer din brevlåda, skottar bort snön m.m. Hjälps vi åt på detta sätt så försvårar vi för tjuven.


Medlemsmatrikel:

För att ha en aktuell förteckning över våra medlemmar, vill vi, att du meddelar, om du får nytt/ ändrar telefonnummer eller e-postadress.  Sker det någon förändring i uppgifterna om vilka som bor i fastigheten vill vi gärna veta det.


Är det något som inte fungerar:

Är lampan i gatubelysningen trasig ring Upplands Väsby kommun tel.  08-590 97 777 eller via e-tjänst.

Är lampan på samfällighetens mark ring E-on  tel. 077-133 00 33.

I övrigt kontakta någon i styrelsen.


Hemsida:

Föreningens hemsida hittar du på www.skalbynorrasamfallighet.se.


Om du flyttar:

Att veta vilka som äger fastigheterna i vår samfällighetsförening är ibland svårt, då ingen skyldighet finns att anmäla detta. Men om du ska flytta så slå en signal till någon i styrelsen, så spar vi många onödiga förväxlingar. Kom överrens med den nya ägaren om förändringar av betalningen av årsavgiftern.


Viktigast:

Kom på årsstämman. Informera dig. Gör din röst hörd. Då kan du i demokratisk ordning påverka din närmiljö, vår närmiljö.


/Styrelsen